Disclaimer


Informatie en inhoud:
De informatie op deze website is verkregen door gebruik te maken van literatuur, naslagwerken, folders foto's en andere gegevensdragers. Tevens is informatie 'uit betrouwbare bron' opgenomen. PeaCreations.nl wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden van de hand, maar tegelijkertijd worden eventuele aanvullingen en/of verbeteringen, welke gemeld kunnen worden via de contact pagina, erg op prijs gesteld.


Copyright en inhoud:
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de redactie van PeaCreations.nl. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.


Externe informatie:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Uw rechten:
Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, (http://www.justitie.nl/contact/index.asp).


Melding van schending van privacy:
Indien U meent dat deze site een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om de redactie van PeaCreations.nl daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via de contact pagina. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.


Copyright
PeaCreations maakt voornamelijk gebruik van eigen beeldmateriaal of beeldmateriaal dat vrij van rechten is. Ook toont de website beeldmateriaal van derden, middels "embedden", vanaf openbare websites. Voor een uitgebreide beschrijving van de techniek van het embedden en de juridische status van embedden verwijzen wij graag door naar de website FrankWatching.nl alwaar Charlotte Meindersma - media advocaat - zaken helder uiteen zet.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/11/24/embedden-mag-dat-eigenlijk-wel/
Melding van schending copyright
PeaCreations maakt voornamelijk gebruik van eigen beeldmateriaal of beeldmateriaal dat vrij van rechten is. Van enige afbeeldingen is de copyrighthouder, ondanks intensieve speurtochten ten tijde van het bouwen casu quo online zetten van de afbeelding, niet getraceerd. Sedert oktober 2014 bestaat de Orphan Works Directive, Directive 2012/28/EU Article 53(1), 62 and 114, een richtlijn voor "verweesd werk", waarvan de maker en/of auteursrechthouder niet kan worden getraceerd. De website Peacreations (en domeinnamen welke naar de inhoud hiervan verwijzen) zijn als educatief en informatief bedoeld, zonder enig commercieel oogmerk, ten einde de bezoeker van de website te informeren over de geschiedenis van een klein stukje van de Veluwe. Beeldmateriaal is hierbij gemeend onontbeerlijk te zijn. Verder vervalt auteursrecht na 70 jaar (a) na overlijden van de natuurlijke persoon (b) 70 jaar na eerste publicatie door rechtspersoon. Mocht u materiaal tegenkomen op de website waarvan u de copyrighthouder bent, wordt U verzocht om de redactie van PeaCreations daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via de contact pagina. Het betreffende materiaal wordt dan meteen van onze server verwijderd. Zie ook https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/verweesde-werken


Gebruik door derden:
De redactie van PeaCreations.nl behoudt steeds het recht om de vragen en/of opmerkingen te beantwoorden. Verzamelde e-mailadressen en/of informatie van gebruikers, zullen niet aan derden doorgegeven worden en zullen enkel door de redactie van PeaCreations.nl voor intern gebruik gebruikt worden. Van de door de gebruiker gegeven informatie betreffende de onderwerpen op deze website wordt aangenomen dat deze gepubliceerd mogen worden, tenzij in correspondentie uitdrukkelijk anders is aangegeven door de gebruiker en de redactie van PeaCreations.nl


Directe/indirecte schade:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.door deze pagina te bezoeken gaat U accoord met de disclaimer